Modele formulare

  • DECLARATII DE AVERE SI INTERESE

Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării, pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit Anexei nr. 1 din Legea 176/2010. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile.

Comunicat privind modificarea pct. 5 al Anexei nr. 2 din Legea nr. 176/2010 (detalii)

Ghid de completare al declaraţiilor de avere şi de interese (detalii)

Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese (detalii)

Modele formulare:
– formular declaraţie de avere (detalii)
– formular declaraţie de avere pentru publicare pe pagina de internet (detalii)
– formular declaraţie de interese (detalii)
– formular declaraţie de interese pentru publicare pe pagina de internet (detalii)

RESURSE UMANE

– Dosar concurs funcţie publică (detalii)
– Formular înscriere (detalii)
– Declaraţie poliţie politică (detalii)
– Declaraţie pe propria răspundere conform art. 54 din Legea nr. 188 (detalii)

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Biroul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
♦ Dovada adresei de domiciliu (detalii)
♦ Cazuri de eliberare a unui nou act de identitate (detalii)
♦ Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani (detalii) (formular format pdf)
♦ Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani (detalii) (formular format pdf)
♦ Eliberarea CI la dobândirea cetăţeniei române (detalii) (formular format pdf)
♦ Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei ori ca urmare a preschimbării buletinelor de identitate (detalii) (formular format pdf)
♦ Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior (detalii) (formular format pdf)
♦ Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor (detalii) (formular format pdf)
♦ Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România (detalii) (formular format pdf)
♦ Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii identitate (detalii) (formular format pdf)
♦ Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România (detalii) (formular format pdf)
♦ Inscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (detalii) (formular format pdf)
♦ In atenţia cetăţenilor care se adresează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor (detalii) (model procură specială (format .pdf))

Biroul Stare Civilă
♦ Divorțul prin acordul soților (detalii)
♦ Eliberarea certificatelor de stare civilă (duplicat) (detalii)
♦ Înregistrarea căsătoriei (detalii)
♦ Încheierea căsătoriei (detalii)
♦ Întocmirea actului de naștere (detalii)
♦ Înregistrarea nașterii (detalii)
♦ Întocmirea actului de deces (detalii)
♦ Înregistrarea decesului (detalii)
♦ Înscrierea recunoașterii sau stabilirii filiației (detalii)
♦ Înscrierea divorțului și a schimbării de nume/prenume pronunțate în străinătate (detalii)
♦ Înscrierea mențiunii de divorț pronunțat în străinătate (detalii)
♦ Înscrierea mențiunii de schimbare de nume/prenume pronunțat în străinătate (detalii)
♦ Întocmirea anexei 24 în vederea deschiderii procedurii succesorale (detalii)
♦ Schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă (detalii)
♦ Transcrierea certificatelor/extraselor de naștere (detalii)

Servicul public de ASISTENȚĂ SOCIALĂ

♦ Ajutor social (detalii) (formular format pdf)
♦ Ajutor de înmormântare
♦ Ajutor de urgenţă (detalii)
♦ Evaluări psiho-sociale pentru încadrarea în grad de handicap (detalii)
♦ Servicii de cantină de ajutor social (detalii)
♦ Acordarea gratuităţii pe transportul urban local pentru unele categorii sociale (detalii)
♦ Stabilirea scutirii de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale (rovinietă) pentru persoanele cu handicap (detalii)
♦ Acordarea cardului-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare, persoanelor cu handicap (detalii)
♦ Acordarea dreptului la concediu şi indemnizaţie lunară pentru cresterea copilului (detalii) ( O.U.G. nr. 111/2010 (format .pdf)) (H.G. 52/2011 (format .pdf))
♦ Internarea într-un centru public rezidenţial (detalii)
♦ Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei (detalii) (formular (format .pdf))
♦ Acordarea indemnizaţiei lunare persoanei cu handicap grav care renunţă la asistent personal (detalii)

Compartiment Autoritate Tutelară

♦ Instituirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie (detalii)
♦ Instituirea curatelei pentru o persoană majoră (detalii)
♦ Instituirea curatelei pentru reprezentarea sau asistarea minorilor aflaţi în dificultate (detalii)
♦ Instituirea curatelei pentru minorii ai căror părinţi sunt plecaţi din localitate pentru o perioadă îndelungată de timp (detalii)
♦ Internarea în CENTRUL SOCIAL „PIETRICICA” (Căminul Pentru Persoane Varstnice) Piatra-Neamţ (detalii)

Biroul Protecția Copilului

♦ Alocaţie pentru susţinerea familiei (detalii)
♦ Alocaţie de stat pentru copii (detalii) (formular (format .pdf))
♦ Măsuri de protecţie pentru copii în dificultate (detalii)
♦ Anchete sociale pentru obţinerea burselor altor beneficii sociale pentru copii (detalii)
♦ Caracterizare pentru obţinerea Atestatului de asistent maternal profesionist (detalii)
♦ Anchete psihosociale pentru încadrarea în grad de handicap a copilului (detalii)
♦ Anchete psihosociale pentru orientarea reorientarea şcolara a copiilor (detalii)
♦ Eliberare dovezi pentru persoanele care lucrează cu contract de munca în străinătate şi au în întreţinere copii minori (detalii)
♦ Eliberarea de lapte praf gratuit pentru copiii de 0-12 luni (detalii)