Secretar

SECRETAR GENERAL- Jolteag Gicuta

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)
administraţiei publice locale

CAP. X
Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale
ART. 116
(1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.
(1^1) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de secretar, precum şi funcţii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitate.
————
Alin. (1^1) al art. 116 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 131 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008.
(2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.
(3) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.
ART. 117
(1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 55 alin. (8^1) sau, după caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.
———-
Alin. (2) al art. 117 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
ART. 117^1
(1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale.
ATRIBUŢIILE DE ADMINISTRATIE PUBLICA IN SARCINA SECRETARULUI UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE
II. Coordonează compartimentele: 1. juridic; 2. Protecţie şi Asistenţă socială, Autoritate Tutelară şi Stare civilă; 3. Agricol; 4. Resurse umane, circulatia documentelor şi arhivă.
 Pregăteşte lucrările supuse dezbaterii şedinţei Consiliului local împreună cu aparatul de specialitate al primarului;
 Asigură convocarea consilierilor şi a invitaţilor;
 Asigură constituirea dosarului şedinţei şi punerea lui la dispoziţia consilierilor;
 Asigură publicitatea şedinţelor;
 Răspunde de întocmirea procesul-verbal de şedinţă ( păstrează înregistrările audio-video ale şedinţei, daca acestea există);
 Efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei consilierilor la şedinţe şi comunică serviciilor „Resurse umane si Buget-contabilitate” în vederea stabilirii drepturilor băneşti ale consilierilor;
 Notează rezultatul votului şi informează primarul şi Consiliul local asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri;
 Urmăreşte şi informează Consiliul local dacă la deliberarea şi adoptarea unei hotărâri nu pot lua parte consilierii aflaţi într-una din situaţiile de incompabilitate prevăzute de lege;
 Asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de Consiliul local sau de primar în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel; Asigură aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor Consiliului cu caracter normativ, păstrează originalul acestor acte.
 Conduce evidenţa numerotării hotărârilor ,dispoziţiilor;
 Întocmeşte rapoarte , referate de specialitate şi le susţine în comisiile de specialitate ale consiliului sau în cadrul şedinţelor Cosiliului local.
 Asigură asistenţă de specialitate consiliului local şi primarului pentru elaborarea , revocarea,modificarea în mod corespunzător a hotărârilor şi dispoziţiilor , după caz, conform prevederilor legale, respectiv avizează pentru legalitate proiectele de hotărâre, hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului.
 Indrumă şi coordonează activitatea de aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului şi ale celorlalte organe centrale ale administraţiei publice , sau a hotărârilor Consiliului Local, primite de la conducerea instituţiei.
 Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
 Coordonează activităţile legate de aplicarea Legii nr.544/2001 privind accesul la infomaţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 Coordonează activităţile legate de aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 Îndrumă activitatea de ordonare, inventariere şi selecţionare a arhivei instituţiei şi păstrarea acesteia de către persoana împuternicită cu gestiunea fondului arhivistic;
 Îndeplineşte obligaţiile ofiţerului de stare civilă, în baza dispoziţiei primarului.
 Coordonează activitatea de eliberare a copiilor sau extraselor de pe orice act din arhiva Consiliului,în afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii, eliberează copii sau extrase de pe actele de stare civilă;
 Legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii;
 Primește corespondența și o repartizează pe compartimente;
 Coordonează efectuarea anchetelor sociale;
 Coordonează , verifică și răspunde de modul de completare și tinere la zi a registrului agricol, aprobând modificările la registrul agricol;
 Deleagă din atribuţiile sale personalului de execuţie cu aprobarea primarului;
 Coordoneza activitatea de ținere a evidenței personalul angajat, a dosarelor personalului propriu și a contractelor de muncă, a lucrărilor legate de angajarea, transferarea, pensionarea sau încetarea contractelor de muncă pentru pentru persoanele angajate ale Primăriei.
 Verifică nivelul de salarizare şi actualizarea acestuia de către compartimentul cu atributii de resurse umane ori de câte ori se impune prin reglementări legale;
 Coordonează activitatea de evidenţa performanţelor profesionale individuale în baza aprecierilor şefilor ierarhici, conform legislaţiei în vigoare şi coordonează activitatea prin care se promovează în funcţii, clase, grade sau trepte profesionale a funcţionarilor publici, cât şi a personalului contractual, din cadrul aparatului propriu;
 Urmăreşte întocmirea fişei postului şi a atribuţiilor de serviciu specifice locului de muncă, respectiv documentaţia de sancţionare propusă de şefii ierarhici pentru personalul cu abateri disciplinare, propune programul de perfecţionare a angajaţiilor;
 Coordonează activitatea de întocmire a dosarelor profesionale pentru aparatul propriu și ține legătura cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
 Asigură secretariatul comisiei de fond funciar , a comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001.
 Face parte ca membru din Comitetului local pentru situatii de urgenta , Centrul operativ cu perioada de iarnă în vederea prevenirii şi organizării intervenţiilor , Comandamentului antiepizotic local, comisii de licitaţie şi comisii de concurs cand se dispune;
 Asigura confidentialitatea datelor si informatiilor care, potrivit legii constituie secret de serviciu;
 Raspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale si normelor interne;
 Rezolvă corespondenţa privind activitatea sa ;