Viceprimar

VICEPRIMAR – DOARVOAȘ MARIUS – GABRIEL

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)
administraţiei publice locale

CAP. III
Primarul şi viceprimarul
ART. 57
(1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.*)
──────────
*) Sintagma „membrilor acestuia” se referă la consilierii locali, membri ai consiliului local.
──────────
(4) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
———-
Alin. (4) al art. 57 a fost modificat de pct. 4 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.

(4^1) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau schimbarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.
———-
Alin. (4^1) al art. 57 a fost introdus de subpct. 1 al pct. IV al art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 30 iunie 2016.

(5) Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.
(6) Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite.
(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Atribuţii cf. Dispoziție Primar nr. 87 din 02.07.2012:

– Îndrumă şi supraveghează activitatea paznicilor comunali şi asigură paza unităţilor primăriei;
– Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vanzare pentru populaţie , cu sprijinul serviciilor de specialitate;
– asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei, instalarea semnelor de circulaţie , desfăşurarea normală a traficului rutier si pietonal, în conditiile legii;
– exercită controlul asupra activităţilor din targuri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
– răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei;
– organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţia autoritătilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;
– ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel prevăzută în Dispoziţia Primarului nr. 154 din 27.05.2010, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă de pe raza comunei, precum şi pentru demolarea căilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari;
– va fi prezent la preluarea deşeurilor menajere de la Primărie şi instituţiile subordinate în vederea stabilirii corecte a cantităţii preluate;
– răspunde şi organizează paza ,exploatarea şi efectuarea lucrărilor pe păşunile şi păşunile împădurite proprietatea comunei. Controlează activitatea administratorului de păşune comunală şi ia măsuri de recuperare a pagubelor produse prin tăieri frauduloase.
– participă la controalele care se efectuează în pădurile primăriei de către administrator, respectiv ocoalele silvice;
– organizează şi controlează activitatea serviciului public de prestari servicii;
– organizează şi controlează activitatea pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă;
– coordonează şi supraveghează persoanele care efectuează munca în folosul comunităţi conform Legii 416/2001;
– răspunde de persoanele care sunt obligate să desfăşoare muncă în folosul comunităţii, ca urmare a unor condamnări, ţine legătura cu Serviciul de Probaţiuni de pe langă Tribunalul Neamţ.
– asigură confortului termic în sediile următoarelor instituţii: Primărie(inclusiv Grădiniţa Centru), Bibliotecă și Cămin cultural (cand este cazul) .